TERMENI DE REFERINȚĂ  pentru selectarea unui expert naţional, care va acorda suport Consiliului Raional Cahul în identificarea mecansimelor de sporire a transparenţei procesului decizional

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unui expert naţional, care va acorda suport Consiliului Raional Cahul în identificarea mecansimelor de sporire a transparenţei procesului decizional

Noutăți

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia. Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea unui dialog constructiv între societatea civilă din raionul Cahul şi autoritatea publică locală de nivelul II în scopul creşterii transparenței procesului decizional şi responsabilităţii aleșilor locali pentru calitatea actului decizional. 

În acest proiect, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui expert naţional, care va acorda suport Consiliului Raional Cahul în identificarea mecansimelor de sporire a transparenţei procesului decizional și creștere a deschiderii către cetățeni.


Obiectivul principal al sarcinii constă în oferirea serviciilor de informare, consultanță și instruire reprezentanților APL de nivel II din raionul Cahul pentru consolidarea efortului de asigurare a unui proces decizional transparent. Interacțiunea cu APL de nivel II va începe de la analiza situației curente, a căilor și mecanismelor de informare, comunicare și asigurare a transparenței existente, analiza regulilor interne de asigurare a transparenței (dacă aceștea există) şi elaborarea raportului de analiză a situației. Ca urmare a raportului expertul selectat va organiza 3 ateliere de instruire de cîte o zi pentru 12 angajaţi ai aparatului preşedintelui Raionului Cahul printre care persoanele responsabile de comunicarea cu publicul, responsabili de administrarea site-ului, specialiști din cadrul aparatului președintelui, consilieri raionali. 


Domeniile de capacitare vor fi:

 • Consultarea populației în procesul decizional local (metode de consultare publică, mod de organizare și desfășurare, factori interesați, reguli interne de asigurare a transparenței ș.a.); 
 • Mecanisme de asigurare a monitorizării și evaluării documentelor de politici locale din perspectiva abordării bazate pe drepturille omului (ABDO) și egalității de gen (EG) (ce înseamnă M&E, ce este ABDO și EG,  indicatori de progres și performanță, crearea grupurilor pentru monitorizare & evaluare, rolul societății civile);
 • Integritatea aleșilor locali (noile modificări ale legii integrității, respectarea regimului juridic a declarării averii și intereselor personale etc. )
Caietul de sarcini va include:


- analiza situației curente și a documentelor relevante ce țin de informarea publicului și asigurarea transparenței procesului decizional, cât și actelor conexe;

-  elaborarea unui raport de analiză cu propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea situației curente;

- organizarea a 3 ateliere de instruire cu angajații Consiliului Raional Cahul

- susținerea Consiliului Raional Cahul în elaborarea unui plan de acțiuni pentru sporirea informării și transparenței la nivel local;

-elaborarea raportului final al expertului privind rezultatele activității de susținere a CR Cahul și efectele acestui proces 

Per total pentru realizarea sarcinilor stabilite expertul va dispune de 9 zile de muncă (in oficiu și în teritoriu). 


Perioada de realizare a sarcinilor: lunile martie – aprilie 2019

Cerințe fată de candidați:

 • Cunoștințe în domeniul APL și politicilor de dezvoltare locală;
 • Experiență de facilitare, consultanță și instruire a APL din Moldova
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Cunoașterea domeniului de mobilizare comunitară șiparticipare cetățenească
 • Competențe în analiza politicilor locale prin prisma ABDO și EG
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.


Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține: 

 1. CV-ul candidatului; 
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologiei de activitate); 
 3. Oferta financiară.


Termenul limită de prezentare a ofertei: 21 martie 2019, orele 17.00.


Telefon de contact: 0 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com


Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv