Anunț repetat!

Anunț repetat!

Noutăți
Context

CRAION CONTACT-Cahul (Centrul CONTACT-Cahul) implementează proiectul ”Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” care are drept scop crearea, susținerea și buna funcționare a Consiliului Raional de Participare Cahul (CRP Cahul). Misiunea CRP Cahul este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății. În luna iunie, prin decizia Consiliului Raional Cahul a fost creat Consiliul Raional pentru Participare Cahul, în componența căruia fac parte 15 reprezentanți ai organizațiilor societății civile și grupurilor de inițiativă din raionul Cahul. Secretariatul în activitatea Consiliului Raional de Participare Cahul este asigurat de Centrul CONTACT-Cahul.

Inițiativa face parte din proiectul ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de
Cooperare al Elveției în Republica Moldova și de Guvernul Suediei.

Obiectivul ToR

Pentru sprijinirea activității Consiliului Raional pentru Participare Cahul, CRAION CONTACT-Cahul angajează 2 experți consultanți juridici. Împreună cu membrii CRP și echipa de coordonare a proiectului experții contractați își vor stabili clar domeniile de intervenție.

Responsabilitățile consultanților:

· Analiza proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Cahul din perspectiva legalității acestora, incluziunii sociale, egalitate de gen, ș.a
· Participarea în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate și a ședințelor CR Cahul împreună cu membrii CRP;
· Consultarea și facilitarea membrilor CRP în analiza deciziilor Consiliului Raional pe 3 domenii: economie și administrație publică, probleme sociale, agricultură și urbanism;
· Elaborarea împreună cu membrii CRP a demersurilor adresate consilierilor raionali sau președintelui de raion, cu propunerile de îmbunătățire elaborate a proiectelor de decizii analizate.
· Prezentarea rapoartelor de analiză a proiectelor de decizii a Consiliului Raional Cahul.

Aspecte organizaționale: 

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului CRAION CONTACT-Cahul.
Cerințe fată de oferta financiară:Ofertantul va prezenta oferta financiară reieșind din remunerarea estimată per produs. Produsul oferit este raportul consultantului (cîte 1 raport per ședință a CR Cahul). Oferta financiară se elaborează pentru un singur produs în lei moldovenești cu indicarea salariului brut. Salarizarea, ulterior, se va realiza în baza numărului de rapoarte oferite. Pentru perioada de referință sunt planificate intervențiile consultanților pentru circa 6 ședințe a CR Cahul.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada octombrie 2018– septembrie 2019.

Cerințe fată de aplicanți:

- Studii universitare la specialitatea Drept sau Administrație publică
- Cel puțin trei ani de experiență în calitate de jurist/avocat
- Abilități de comunicare și lucru în echipă;
- Abilități de analiză și elaborare rapoarte;
- Cunoașterea limbii române și ruse;

În cazul persoanelor cu cunoștințe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidații din grupurile sub-reprezentate (femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, minorităţi etnice).

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul persoanei (2) o scrisoare de motivație care să includă experiența candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare; (3) oferta financiară.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea „Consultant juridic CRP” până la data de 7 noiembrie 2018, orele 16.00.Candidații preselectați vor susține un interviu la sediul CRAION CONTACT-Cahul IP

Cererile de informații suplimentare privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică contact_cahul@yahoo.com, la numerele de telefon 0299 84842, 299 84843 sau direct la oficiul secretariatului proiectului: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, etaj II.

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoane de contact:
1. Lupan Cristina, coordonator proiect
2. Strelciuc Silvia, director executiv
3. Hotnogu Vitalie, consultant CRP Cahul